Datenschutz-Bestimmungen

Zpartners Tax s.r.o., K lukám 1071/19a, Libuš, 142 00 Praha, IČO: 28505085, Spisová značka: C 146464 vedená u Městského soudu v Praze, Zpartners advokáti s.r.o., K lukám 1071/19a, Libuš, 142 00 Praha, IČO: 04650085, Spisová značka: C 251440/MSPH Městský soud v Praze, Zpartners Consulting s.r.o., K lukám 1071/19a, Libuš, 142 00 Praha, IČO: 09187146, Spisová značka: C 332270/MSPH Městský soud v Praze (společně dále jen „Zpartners“), zpracovává manuálně, v listinné i elektronické podobě jakožto správce osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejm. pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zpartners zpracovává osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „subjekty údajů“), výhradně za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny.

 • Plnění smlouvy o poskytování služeb, včetně jejího sjednání; plnění závazků stanovených smlouvami s obchodními partnery (zejm. partnerskými kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb); předsmluvní jednání s kandidáty na pracovní pozice v Zpartners);
 • Plnění právních povinností (zejm. povinností stanovených účetními a daňovými předpisy Zpartners jakožto zaměstnavateli a s tím související předávání osobních údajů orgánům veřejné moci; řádné vedení spisu včetně e-mailové komunikace; identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů);
 • Ochrana oprávněného zájmu (ochrana práv a právem chráněných zájmů Zpartners a třetích osob – zejm. klientů Zpartners);
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailu (zasílání obchodních sdělení či newsletterů na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů);

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpartners zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP;
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje o vztahu subjektu údajů k Zpartners;
 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností Zpartners jakožto zaměstnavatele;
 • údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání v Zpartners;
 • údaje, které Zpartners poskytli její klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování služeb a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Zpartners zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi Zpartners jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpartners osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Zpartners, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici v sídle Zpartners. Zpartners je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup – subjekt údajů má právo od Zpartners jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 • právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby Zpartners bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby Zpartners zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;
 • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby Zpartners v určitých případechomezila zpracování jeho osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od Zpartners osobní údaje, které Zpartners poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 • právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Zpartners, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • právo odvolat souhlas – zpracovává-li Zpartners osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Zpartners oprávněna účtovat za realizaci daného práva přiměřený poplatek, případně jeho realizaci odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného Zpartners se můžete obracet přímo na Zpartners písemně na adrese jejího sídla nebo elektronickou poštou na adrese info@zpartners.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.