Vysoká odbornost

Vysoká odbornost

 

Služby

Daňové poradenství

Průběžné daňové poradenství

Komplexní poradenství v oblasti všech daní a pojistného k otázkám každodenní podnikatelské praxe; poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, včetně žádosti o vrácení DPH z jiných členských států

Zpracování písemných stanovisek

Osobní a telefonické konzultace

Revize smluv z daňového hlediska

Daňová přiznání

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob a k jiným daním

Prověření dodržování daňových předpisů

Analýza rizikových oblastí a příležitostí pro daňové úspory

Vyhotovení detailní zprávy s komentářem k daňovému přiznání a ke zjištěným daňovým rizikům

Mezinárodní zdanění a daňové plánování

Posouzení daňových aspektů přeshraničních transakcí

Mezinárodní zdanění včetně strukturování financování

Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění a unijního práva

Fúze a akvizice

Strukturování akvizic, fúzí a jiných forem přeměn společností a jejich daňová optimalizace

Prověření daňových záležitostí v rámci due diligence

Sestavení zahajovacích rozvah

Zdanění zaměstnanců

Odměňování zaměstnanců a členů statutárních orgánů

Komplexní poradenství při vysílání zaměstnanců do zahraničí a ze zahraničí a ošetření zdaňování vyslaných zaměstnanců

Příprava resp. revize relevantních smluv

Zastupování před správcem daně

Zastupování při daňových kontrolách, v řízení o opravných prostředcích a v jiných daňových sporech

Žádosti o závazné posouzení a o daňové úlevy

Registrace k daním a její změny, plnění oznamovacích povinností

Právní služby

Korporátní agenda

Zakládání společností a zajišťování všech změn ve společnostech

Zřizování poboček a odštěpných závodů tuzemských i zahraničních osob

Poradenství ve věcech správy a běžného chodu společnosti

Zastupování společníků (akcionářů) a dalších osob na valných hromadách společnosti

Navrhování vhodných vnitropodnikových struktur v rámci koncernu

Zajištění všech činností v rámci likvidace společností

Fúze a akvizice

Zajištění nabytí a prodeje majetkových účastí ve společnostech

Zajištění všech druhů obchodních transakcí

Realizace všech druhů přeměn obchodních společností

Provádění právních auditů (due diligence) společností

Podpora při jednání s bankami o poskytnutí investičních úvěrů

Smluvní agenda

Příprava a zpracování smluvní dokumentace všech typů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře

Posouzení návrhů smluvní dokumentace z právního i daňového hlediska a vyjednávání o jejím znění

Uplatňování nároků z odpovědnosti za způsobenou újmu/škodu, z odpovědnosti za vady díla či zboží, z bezdůvodného obohacení

Právní rozbory

Právo nemovitostí

Právní poradenství v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí (včetně spolupráce s notáři při zajišťování úschov a vypořádání kupní ceny)

Právní poradenství v oblasti zatížení nemovitostí (věcná břemena, zástavní práva)

Zastupování před katastrálními úřady

Provádění právních auditů nemovitostí (due diligence) určených ke koupi

Řešení vztahů mezi spoluvlastníky

Pracovní právo

Poradenství při vzniku, změně a rozvázání pracovního poměru (příprava pracovní smlouvy, výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a dalších pracovněprávních dokumentů)

Poradenství týkající se dohod mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)

Analýza pracovněprávních vztahů, právní rozbory a stanoviska

Revize pracovněprávních dokumentů, monitoring legislativy

Poradenství při přípravě vnitřních pracovněprávních předpisů zaměstnavatele, pracovních řádů a dalších pracovněprávních dokumentů

Řešení otázek při zaměstnávání cizinců

Zastupování při pracovněprávních sporech

Insolvence

Poradenství při řešení hrozícího úpadku i v průběhu insolvenčního řízení

Zastupování dlužníků i věřitelů v rámci všech fází insolvenčního řízení

Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Správní právo

Právní zastoupení v oblasti správního řízení, v řízení před finančními úřady, celními úřady, stavebními úřady, katastrálními úřady, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy

Zastupování v řízeních o správních deliktech a v přestupkových řízeních

Uplatňování práv v oblasti správního soudnictví v rámci žalob proti rozhodnutím orgánů veřejné správy

Komplexní poradenství v rámci ochrany osobních údajů

Litigace

Zastupování před soudy všech stupňů v ČR

Zajištění všech právních úkonů nutných k uplatnění všech druhů pohledávek u soudu

Zastupování v rozhodčím řízení

Poradenství v oblasti mezinárodního práva

Zakládání a dohled nad zahraničními společnostmi

Poradenství v oblasti investic v České republice

Poradenství v oblasti investic v zahraničí

Účetní služby

Finanční účetnictví

Mzdové účetnictví

Účetní závěrky všech typů podnikatelských subjektů i neziskových subjektů podle platných předpisů České republiky

Zpracování hlášení a výkazů

Účetní poradenství

Finanční poradenství

Příprava business plánů

Analýza finančních výkazů

Plánování likvidity

Podpora pro jednání s bankami

Příprava pravidelných výkazů

Rozpočtování

Investiční analýzy

Daňové právo

 • Odborná stanoviska v oblasti daní
 • Zpracování a kontrola daňových přiznání
 • Právní zastoupení v daňových záležitostech
 • Daňové spory
 • Zastupování v řízeních před finančními úřady
 • Sjednávání závazných posouzení
 • Poradenství v oblasti investičních pobídek
 • Daňové due diligence
 • Srovnání daňového zatížení
 • Daňové plánování
 • Motivační programy

Mezinárodní daňové právo

 • Poradenství v oblasti mezinárodního daňového práva
 • Aplikace mezinárodních daňových smluv
 • Zakládání a dohled nad zahraničními společnostmi
 • Poradenství v oblasti investic v České republice
 • Poradenství v oblasti investic v zahraničí
 • Srovnání zdanění v zahraničí
 • Poradenství v oblasti transfer pricingu
 • Služby v oblasti vrácení daně z přidané hodnoty v zahraničí
 • Poradenské služby v případě přestěhování a přemístění do zahraničí

Restrukturalizace a optimalizace

 • Fúze, rozdělení, změny právní formy
 • Příprava investičních struktur
 • Reorganizace holdingových společností
 • Zakládání a optimalizace holdingových společností

Účetnictví

 • Účetní poradenství
 • Zajištění účetních služeb pro obchodní společnosti
 • Příprava finančních výkazů
 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování hlášení a výkazů

Finanční poradenství

 • Příprava business plánů
 • Analýza finančních výkazů
 • Plánování likvidity
 • Podpora pro jednání s bankami
 • Příprava pravidelných výkazů
 • Rozpočtování
 • Investiční analýzy